Hướng dẫn làm thủ tục xin chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Hướng dẫn thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ

Hướng dẫn làm thủ tục xin chủ trương đầu tư của quốc hội

Hướng dẫn làm thủ tục tạm ngưng hoạt động của dự án đầu tư

Hướng dẫn làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Hướng dẫn làm thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Hướng dẫn làm thủ tục điều chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ, UBND cấp tỉnh

Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Hướng dẫn làm thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hướng dẫn làm thủ tục xin chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ

Hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

DDCI Hà Tĩnh - Tiếng nói của Doanh nghiệp, trách nhiệm của Chính quyền.

Giới thiệu dự án hạ tầng cụm công nghiệp Thái Yên - Đức Thọ

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư