24/08/2021 08:51:32
Hướng dẫn đăng nhập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Thực hiện Văn bản số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 2595/UBND-KT ngày 04/5/2021 và các quy định tại Điều 38, 39, 40 và 80 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài một số nội dung sau:

- Trước khi nộp hồ sơ trực tiếp đối với dự án đầu nước ngoài vào Việt Nam, nhà đầu tư phải thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài https://fdi.gov.vn/

- Để nộp hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư thực hiện bước: Đăng ký tài khoản, Đăng nhập tài khoản, Nộp hồ sơ (các bước cụ thể như bản Hướng dẫn kèm theo dưới đây hoặc nhà đầu tư có thể tham khảo tại https://fdi.gov.vn/pages/huongdan.aspx).

- Hn thành np hố sơ trực tuyến, nhà đâu tư thực hiện qun lý hồ sơ hồ sơ đã np.

Trong qua trình xử lý hồ sơ, Hệ thống tự động gửi thông tin xử lý hồ sơ vào Mail đăng ký tài khoản và mục “Quản lý hồ sơ” của tài khoản.

Khi hồ sơ được tiếp nhận, trong phần quản lý hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển sang mục “Hồ sơ đang xử lý” và có giấy biên nhận.

- Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư; Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày khai hồ sơ trực tuyến mà cơ quan đăng ký đầu tư không nhận được hồ sơ thì hồ sơ kê khai trực tuyến không còn hiệu lực.

Đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu cụ thể, chi tiết tài liệu Hướng dẫn đính kèm dưới đây và tham khảo thêm tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài  https://fdi.gov.vn/

Viết Cương - XTĐT

File đính kèm: HuongDanSuDungChoNDT.docx


Viết Cương - XTĐT