HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT,
DỮ LIỆU QUẢN LÝ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Cung cấp tổng hợp thông tin, dữ liệu về các loại quy hoạch, quỹ đất, các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư dự án, chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh