27/05/2021 08:02:17
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Ông Trần Nguyễn Huỳnh Giám đốc  
II  PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
2 Bà Ngô Bảo Ngọc Trưởng phòng 0941613355
3 Bà Nguyễn Thị Ngọc An Phó trưởng phòng 0965957967
4 Bà Nguyễn Thị Nhung Kế toán 0842745678
5 Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên Chuyên viên 0913294697 
6 Ông Nguyễn Đình Cường Lái xe 0936275779
7 Bà Hà Thị Tươi Nhân viên 0914769697
II  PHÒNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
8 Ông Nguyễn Viết Cương Trưởng phòng 0915747838
9 Bà Lê Thị Hồng Hoa Phó trưởng phòng 0941708222
10 Bà Hoàng Thị Tú Anh Chuyên viên 0988867333
11 Ông Nguyễn Đức Hoàng Chuyên viên 0917558522
12 Bà Hoàng Thị Hiền Chuyên viên  0847717555
13 Ông Nguyễn Tuấn Vũ Chuyên viên 0963335678

TTXTĐT