17/08/2022 13:52:15
Kiến nghị, khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh

Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là “doanh nghiệp”) trong bối cảnh dịch Covid-19; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 4295/UBND-KT2 ngày 06/08/2022 yêu cầu các sở, ban ngành và UBND cấp huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 28/10/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động để giữ vững được số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không làm giảm tỷ lệ và số lượng người tham gia bảo hiểm y tế…

Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin, tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh đã ban hành Văn bản số 116/TT-XTĐT ngày 15/8/2022 gửi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp của tỉnh và các doanh nghiệp. Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp tích cực, chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiến nghị những vấn đề lên các cơ quan chức năng có liên quan để từng bước tháo gỡ, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp tỉnh nhà.

Các doanh nghiệp có thể phản ánh kiến nghị của mình thông qua các kênh thông tin như:

- Thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hoặc các Hiệp hội, Hội mà đơn vị mình là thành viên.

- Đặt câu hỏi trực tuyến tại Diễn đàn Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan Nhà nước trả lời (tại Địa chỉ https://dnh.hatinh.gov.vn). Trung tâm sẽ chuyển các câu hỏi đến các đơn vị để trả lời trực tiếp trên Diễn đàn.

- Phản ánh trực tiếp bằng gửi văn bản về Trung tâm tại địa chỉ số 02A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là kênh thông tin để doanh nghiệp Hà Tĩnh trao đổi, phản ánh về những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động; đề xuất và “hiến kế” cùng với chính quyền từng bước cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh ngay tại thị trường Hà Tĩnh.


Đức Hoàng/XTĐT

Ý KIẾN PHẢN HỒI
nguyễn đức hoàng
test